Push to start antispark

https://forum./t/antispark-push-to-start-v7/4217